Convocatorias e actas

Exposición pública de convocatorias e actas das sesións dos órganos colexiados en cumprimento co establecido no regulamento de participación cidadán.