Actas

Exposición pública de actas das sesións dos órganos colexiados en cumprimento co establecido no regulamento de participación cidadán.